Aanbiedingen
siervaas mangohout 2delig siervaas mangohout 2delig
40,00€ 25,00€  
vaas mangohout 36B vaas mangohout 36B
28,00€ 17,50€  
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Aanbevolen
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kalitha

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Kalitha ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer. 17337876-"Afnemer": de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Kalitha

 

Artikel 1. Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Kalitha, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Kalitha uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 4. Kalitha is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Kalitha zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Offertes 1.Alle offertes en aanbiedingen van Kalitha zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2.Kalitha kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4.Een samengestelde prijsopgave verplicht Kalitha niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Overeenkomst 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen. 2. Kalitha behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

 

Artikel 4. Levertijd 1. Alle door Kalitha genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Kalitha bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Kalitha schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. 2. Overschrijding van de door Kalitha opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 3. In geval Kalitha de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Kalitha op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, of brief aan Kalitha te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 5. Afkoelingsperiode 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Kalitha te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Kalitha te melden. De klant dient het product - na overleg met Kalitha - te sturen naar een door Kalitha vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Kalitha ingevolge artikel 5.1. en 5.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Kalitha deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Kalitha het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Kalitha behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Kalitha of de leverancier van het product) is beschadigd. 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kalitha schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Kalitha de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Kalitha heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 6. Betaling 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. 2. Als de Afnemer een factuur van Kalitha niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Kalitha op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Garantie 1.De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 5

 

Artikel 8. Overmacht 1. Indien Kalitha door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Kalitha als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben 3Kalitha zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht 1. Op elke overeenkomst tussen Kalitha en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

UA-17001385